Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wimpertijd en een cliënt waarop Wimpertijd deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning Wimpertijd
Wimpertijd zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wimpertijd zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Wimpertijd melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt Wimpertijd 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Wimpertijd de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wimpertijd moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling
Wimpertijd vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten voor de consument zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/per pin  te voldoen. Als de betaling niet contant of per pin is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum op het door de Wimpertijd aangegeven bankrekeningnummer. Na ommekomst van de termijn van zeven dagen is Wimpertijd zonder ingebrekestelling in verzuim en is de cliënt de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan Wimpertijd verschuldigd. De betaling via factuur moet voor de behandeling zijn overeengekomen.

Wanneer een cliënt één maand na factuurdatum zijn factuur nog niet heeft voldaan, is Wimpertijd gerechtigd om een Incassobureau in te schakelen. De extra kosten hiervan komen geheel voor rekening van de cliënt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Wimpertijd vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Wimpertijd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Wimpertijd neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
Wimpertijd behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wimpertijd zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Wimpertijd is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Wimpertijd verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Wimpertijd is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Wimpertijd is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wimpertijd is niet aansprakelijk voor beschadiging/diefstal van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie
Wimpertijd geeft de cliënt 5 dagen garantie op de verrichte behandeling en 5 dagen op de producten.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door een andere wimperstyliste.
• De cliënt andere producten dan de door Wimpertijd geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

·

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions niet heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 3 werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
• De cliënt door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen.
• De cliënt een allergische reactie ervaart. Indien client een allergische reactie ervaart zullen de wimperextensions zo snel als mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.

Beschadiging & diefstal
Wimpertijd heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wimpertijd  meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Wimpertijd.
Wimpertijd moet de klager binnen tien werkdagen adequaat antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal Wimpertijd de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is  geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wimpertijd het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Wimpertijd en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.